בא

פרשתינו השבוע היא: פרשת "בא".


פרשתנו עוסקת בשלושת המכות האחרונות על פרעה ומצרים, המכות נרמזו כבר במילה "בא" בגימטריה 3.


מכת הארבה, שחיסלה את כל יתרת היבול שנשאר ממכת הברד (כל העשבים והצמחים הרכים שרק צמחו כי היו רכים והברד לא יכל לפגוע בהן שנאמר: "והחיטה והכוסמת לא נוכו כי אפילות הנה"), מכת החושך ומכת הבכורות.


בכל המכות הקודמות הייתה לפרעה היכולת לחזור בו ולשחרר את בני ישראל, הייתה לו זכות בחירה.


בשלושת המכות האחרונות, ה' נטל ממנו את זכות הבחירה שנאמר: "כי אני הכבדתי את ליבו" ועל זה נשאלת השאלה האם זה הוגן שבן אדם שניטלה ממנו זכות הבחירה, יקבל עונש ?


הפירוש הפשוט אומר שזו הייתה תגובה של מידה כנגד מידה, כשהייתה לפרעה זכות הבחירה הוא לא בחר בה לטובה (יתרה מזו טיפשותו בסיפור אחד שפרעה מבקש ממשה לבטל את אחד המכות ומשה שואל אותו מתי לבטל את המכה? פרעה ברוב טיפשותו עונה: למחר!, תארו לכם שמשהו חס ושלום סובל ממחלה קשה ובא רופא ושואל אותו מתי אתה רוצה להבריא והחולה עונה לו מחר! במקום לענות בנחרצות היום, עכשיו!!!- כמה יש לנו ללמוד מהנושא הזה שאסור לדחות דברים טובים למחר, יש לעשות דבר טוב? – זה מיד פה ועכשיו!) ולא רק שלא בחר נכון, אלא עוד התריס ואמר: "מי ה' אשר אשמע בקולו"? ולכן הוא נענש על זה ונשללה ממנו זכות הבחירה, להוכיח לו שהוא לא ברשות עצמו ויש מי שמנהל אותו מלמעלה.


אבל פירוש זה עדיין קשה, כי הוא לא עונה על עצם השאלה, למה להעניש משהו שאין לו זכות בחירה?

באה החסידות ומסבירה, שיש ענין שמופיע בספר התניא, שלמרות שיש אדם שעליו נאמר:"אין מספיקין בידו לעשות תשובה", אפילו על אחד כזה, נותנים לו פתח "אם דחק ונתחזק ומתגבר על יצרו ועשה תשובה מקבלין תשובתו"- כלומר אם התשובה באה מכוחו והוא התאמץ מאוד עבורה, מקבלים את התשובה שלו, לרמוז לנו שהפתח קיים לחזור לאבינו שבשמיים, בכל רגע נתון והכל תלוי רק בנו עד כמה אנו רוצים לחזור לחיק האב באמת.


אין הורה שיכול לראות מנגד את בנו/בתו סובל/ת ומנסה לחזור לחיק המשפחה, לאחר שזה עזב אותה בגלל שטות של רגע ובחר בעולמות שקריים והנאות של רגע, כאשר רואים את הילד/ה מנסים לחזור הביתה, לא משנה עד כמה כועסים עליו ועל מעשיו ועל בחירותיו המוטעות, לבסוף הקשר הבלתי תלוי, הנקודה שבה יש קשר על שכלי בין הורים לילדים מתעורר ואף נקבל את הילד/ה בזרועות פתוחות ולב חם ואוהב.

זה המסר מפעולת ה' על נטילת הבחירה מפרעה, לרמוז לנו שכל יהודי לא משנה מה מצבו הרוחני הוא תמיד יכול לחזור לשורשים ולקשר העל שכלי של כל יהודי עם הבורא.


מכה נוספת כפי שהזכרנו הייתה מכת החושך.

במכה עצמה היה מופת פלאי מעבר לחושך עצמו היה גם גורם משתק. התורה מספרת לנו שהמצרים לא יכלו לזוז במשך שלושה ימים עקב המכה.

במקביל לחושך אצל המצרים, לבני ישראל היה אור, אור מיוחד שיכלו להסתובב אצל המצריים ועדיין למצריים היה חושך וליהודי היה אור, כל זאת בשביל שיהודי יראה את הכלי כסף וזהב של מצרים ויבקש מהמצרים, לפני היציאה ממצרים וייקח זאת עימו כחלק מהשכר על שנות העבדות והסבל במצרים, כפי הובטח לאברהם ע"י ה'.


גם בתקופת חושך הגלות יש צורך באור הזה, אור החוכמה ואור פקיחת העיניים, להבין שכל החושך בו שרוי העולם, מבחינה רוחנית, אינו חושך לבני ישראל, אלא תקופה בה צריך יהודי לזהות את הטכנולוגיה וחוכמת הגויים ולהפוך אותה לרשותו של היהודי ולעשות בה שימוש, ע"פ תורה, למטרות של חסד, צדקה והפצת היהדות.


הרבי מליובאוויטש, היה הראשון לזהות זאת, היה הראשון לדבר ולעורר על האפשרויות החדשות הקיימות, לתרום צדקה ולעשות חסד גם לאנשים ממדינות רחוקות ע"י העברת כסף דרך הלוויין בין בנק לבנק (כך היה בתחילת הדרך) הרבי, ניתן לומר, אף פתח את הדרך, ברעיון, לטכנולוגיות המתקדמות של המכירות ברשת, כשהסביר, הרבה שנים קודם, על כך שניתן ע"י העברות הכספים הללו לרכוש מוצרים ולשלם ישירות לבעלי החנויות וכך לעזור לאנשים כלכלית בכל המצטרך להם, ע"י תרומה, גם כאשר יושב יהודי בקצה אחר של העולם (ורק שנים אח"כ קמו להם איביי, אמזון וכו')


הרבי היה גם הראשון לשדר בשידורי לווין את דרשותיו לכל העולם דרך הלווינים- היה ממש חמ"ל של שדורי הדרשות בבית מדרשו של הרבי (למי שעוד לא מכיר, בנין 770 בברוקלין, ניו יורק)


המכה האחרונה הייתה מכת הבכורות, שעליה כל אחד קרא, לבטח בהגדה של פסח, מידי שנה בשנה, אבל רבים לא יודעים שקדמה למכה הזו הוראה ומצווה של לקיחת שה (כבש) ושמירתו במשך ארבעה ימים בבית ישראל.

צריך להבין שבאותם ימים השה (הכבש) היה אליל של מצרים וישראל היו צריכים לענות למצריים על פשר שמירת השה בביתם, שהשה נועד לשחיטה לרגל החג, לומר למצרי, כעבד במצרים, שהאליל שלו הולך לשחיטה בעוד ארבה ימים, הרי שמדובר במסירות נפש של ממש וממש לצאת נגד כל מצרי ומצרי, כאשר אתה בעמדת חולשה של עבד (!), נדרש כאן אומץ לב גדול שהוא מעל לענין שכלי, שהרי בשכל זו התאבדות לשמה!

כל זאת על מנת לנטוע ביהודי את האמונה שהקשר שלו עם ה' הוא קשר על שכלי, בדיוק כפי הברית שאנו עושים בגיל 8 ימים, כי היכן שהשכל נגמר מתחילה האמונה וזאת גם ההכנה שהחלה במכת החושך.


חושך נכתב בתורה כך: "חשך"- זו בעצם הרכבה משני מילים חש כ'.

ה- כ' מסמלת על הכתר, דרגה שהיא מעל לשכל ולראש (את הכתר שמים מעל לראש),

הכתר ע"פ הזוהר והחסידות מסמל את הרצון שהוא מעל לענין שכלי ובמכת ה"חשך" נרמז ליהודי שאם הוא רוצה לקבל אור ולהתפתח בחיים ולפקוח את עיניו עליו לחוש לכתר- לרצון.

יהודי צריך לרצות בכל מאודו (דברים טובים כמובן) והרצון/הכתר, יביאו אותו לנקודה ולהצלחה שהוא חפץ בה, אבל זה יצטרך לבוא לאחר שראה והבחין ולמד מכל הבעיות, במצב של החושך, במצב של מצרים (מלשון מיצר וגבול) במצב של הגבלה, ללמוד מטעויות של אחרים ורק כאשר יהודי לומד לקחת את הזהב והכסף (הדברים הטובים מהגויים) ולהעלות זאת לקדושה ולעשות זאת בצורה על שכלית ובאמונה יוקדת אזי יצא לגאולה האמיתית והשלימה הן בחייו הרוחניים וכמובן שבחייו הגשמיים, כי אין דבר העומד בפני הרצון!


לאחר לקיחת השה ושחיטתו לפסח, היה צורך ל"סמן" את הבתים ע"י דם השה, סמל לגאון היהודי, הסימון של הבית שמעיד שכאן גר יהודי מאמין באמונה על שכלית, שמחר בבוקר הוא נגאל מכל מצרים, לאחר שנים של עבדות וטומאה בה חיי היהודי כמאמין בשה, בדיוק כמו המצרי, ולמרות שחיי כך עד כה, כמצרי במצרים, הוא לא שונה מהם בהרבה מובנים, אף על פי כן, יהודי מכריז בגאווה ומצהיר שזו האמונה שמעל לשכל ואף מסמן את ביתו בדם השה, אליל מצרים, לומר לכולם בגאון, שחטתי את האמונה הזרה שלי בשה, שחטתי את ההבנות המוטעות הקודמות שלי ואני מודה על כך ברבים, אני שונה - כי אני יהודי! (יהודי מלשון הודאה).


איך כל זה קשור לשוק ההון?


קודם כל אסור לנו לדחות דברים טובים שיש בהם לעזור לנו ולרפא את מצבנו במסחר- אסור לנו לומר מחר אבדוק את טיב ההכשרה שאחריה אני עוקב, מחר אלמד, מחר אתרגל, בדיוק כפי שאסור לנו לפספס הזדמנות טובה במסחר ובמקום לנצל אותה להתחיל במסכת חקירות על חקירות עד אשר נחה דעתנו ובינתיים המניה טסה לה והכניסה כבר מאוחרת, ומאידך כשיש אפשרות כניסה והבדיקות המהירות שלנו בוצעו- זה הזמן לקחת את העסקה!


במקביל חייב לזכור, שאם פספסנו, זה לא סוף העולם, יש תמיד הזדמנות שנייה, בול פלאג, באר פלאג, תיקון ראשון או שני וכו' ויש כמובן גם את התנועה ההופכית וגם את המחר, הבורסה לא הולכת לשום מקום ותמיד ניתן לסחור ובטח לתקן את יום האתמול או העסקה הקודמת, הלא מוצלחת, גם באם כבר מס' פעמים ניסינו וזה נגמר בכשל.

זכרו שהמשך מעקב אחר המניה וזיהוי הזדמנות חדשה תוביל לבסוף לרווח ולפעמים אף לרווח גדול יותר.

בסוף המסחר (בין שאר הדברים: ידע, תרגול, הבנה וניסיון) הוא סבלנות!


חשוב לזכור, כי באם ניצלנו ממכה אחת ולא נקטנו באמצעים למניעה למכה הבאה, ככל הנראה תבוא מכה נוספת על אותו מישור, ותמצא אותנו שוב לא מוכנים וגם את "שארית הפליטה מהברד", יכול לבוא "הארבה" ויאכל לנו, אז נקטו באמצעי אבטחה/הפנמה/לימוד מהמכה הקודמת שחוויתם, ע"מ להיות מוכנים וערוכים למקרה הבא, לעסקה הבאה וכו' (זה נכון לכל מקרה בחיים).


בחלק מזמן המסחר וההטעיות, הכל נראה לנו כחושך גדול ולאלו שאין להם שיטות מובנות והבנה של כל מה שקורה מאחורי הקלעים, ההטעיות הללו יכולות, פעמים, גם לשתק סוחרים, בטח מתחילים ללא ניסיון, וגם כאלו עם ניסיון כאשר נכנסו למלכודות דבש במסחר ואכלו את ה"לוקש" המסחרי- זה ממש משתק, כאשר לפתע נתקלים בנר ענק שמתהפך עליך ולא יודעים כיצד להגיב כרגע.

במקרים כאלה בדיוק צריך לדעת "לנצל את מצרים" להשתמש בכל הידע ובכל הכלים שלנו ולקבל את ההחלטה הנכונה באומץ, לפעמים, ע"מ לצאת מהעסקה בצמצום ההפסד ולפעמים אף ברווח ניכר.


לפעמים אנו באים מקהילה אחרת, שדי נמצאת בחושך והכל אחיזת עיניים, לא מזהים שם את האמת, לא רואים את האור בקצה המנהרה ובמקום לנקוט עמדה של אומץ ולומר "המלך עירום" אנו בוחרים לשתוק ולהמשיך "לזרום" עם הזרם עד כדי כך שגם אנו כבר מאמינים במציאות החושך, משותקים!


וכי לחושך יש מציאות בכלל?

חושך זה בסה"כ העדר של אור, הלכלוך הוא העדר הניקיון, הכסילות היא העדר של לימוד ורכישת ידע, החולי הוא העדר של שמירה על הבריאות, התמימות היא העדר של ניסיון בחיים וכו' (כמה אני אוהב כיום להסתכל על סרטוני "מנטורים" אחרים שמאוד התלהבתי מהם, בתחילת דרכי במסחר, וכיום להסתכל עליהם בעיניים פקוחות, בעיניים של ניסיון ולומר לעצמי כמה התקדמתי מאז, כמה אני מזהה בקלות שטות שמכרו לי אז, כמה "מכרו" לי כלום ושום דבר וכניסות ללא שום הבנה מעמיקה במסחר, פשוט הימור אחד גדול ותו לא! ואז אני מודה לאלוקים על הדרך בה אני צועד היום, על כך שלכל כניסה ויציאה יש לי הסבר מלא ומפורט ומוסבר שכלית, אבל כל זה החל באמונה העל שכלית שאני אצליח, שאדחף את עצמי ואני אלמד ואפעיל את הרצון שלי להצליח ולא אוותר באמצע הדרך, תוך כדי שאיני חוסך את ביקורתי ואיני חושש לומר: "המלך עירום!" ולעזוב כל מקום בו זיהיתי "חושך משתק").


יש רגעים בחיים שעל מנת להתקדם חייב "לשחוט את השה", את האליל שבו האמנו עד כה, כי באם לא, הוא פשוט ימשיך לחלחל בנו לנגוס בכל דבר טוב וחדש שהגענו אליו וימנע מאיתנו התקדמות.

בשביל להגיע לרמה חדשה, לדרגה גבוהה יותר, חייב לעזוב לגמרי את הדרגה הקודמת.


עובד שהתקדם לדרגת מנהל, אינו יכול לנהל, באם הוא ממשיך לעבוד כעובד, נכון? הוא הרי לא יראה את "התמונה הכוללת" ולכן הוא חייב להסתכל על הדברים מלמעלה והוא יהיה חייב ל"שחוט" את מצבו הקודם ולהבין שמה שהיה טוב לו כעובד, אפילו כמצטיין, יהיה כרגע בעוכריו כמנהל, הוא רק צריך ללמוד לקחת את ה"חומר האישי ממנו קורץ" החריצות, השאפתנות, האי התפשרות וכו', אבל כל מה שחשב עד כה כעובד, באופן הכי מצומצם, כעת יהיה לו לעקב אכילס באם לא יתנתק מרמה זו כמנהל.

טיפ "קטן" מהפרשה:

לפעמים מה שעוזר להתנתק מהדרגה/הניסיון הקודם הוא דווקא ההודאה ברבים, דווקא הסיפור האישי ברבים שחטאתי, עוויתי ופשעתי במסחר ובבחירת קורס לא ראוי, כי סונוורתי מהעטיפה במקום מהתוכן, דווקא ההודאה הזו בטעות היא זו שתגרום לכם לעלות למדרגה הבא בחייכם (בכל תחום ותחום).


ברגע שהשכלנו והבנו לאן הגענו, הבנו שיש לנו ביד משהו אחר, טוב בהרבה מכל מה שידענו והשכלנו עד כה, עלינו לקחת את ה"שה" ל"ארבעה ימים", לאזור אומץ ולעשות את הפעולה העל שכלית, כביכול, ולומר בצורה גאה בפרסום ניכר, כמו הדם על הדלת במצריים, טוב לי כאן, אני כאן מבין מה אני עושה ומה מוטל עליי לעשות במסחר, אני שונה כי אני סוחר רווחי גאה שיודע את העבודה.


דבר נוסף, לאנשים שמזהים פוטנציאל חבוי בתוך עצמם וחוששים לפרוץ או כי הם מודעים למצב החושך בתחום שלהם, אל תחששו, אין זה מקרה, זה נועד בדיוק עבורכם וזו בדיוק המשימה של חייכם, במקום של חושך, תפיץ אור גדול! (או במילים של התורה: "במקום שאין אנשים, תשתדל להיות איש"!)

הכישלון של האחר הוא האתגר עבורך והכשילון של האחר ממש, אבל ממש, לא אומר שזה יהיה גם הכישלון שלך, כי לא כל האצבעות שוות ולא כל קורס הוא כמו הכשרה (מלשון להכשיר) שמכינה את הסוחר לשוק ההון להתנהל בו בצורה נבונה, בצורה מנותחת באמת ועם כל המנטליות ולמידת המנטליות שסוחר חייב לשלוט בה.


יהי רצון שפעולות של יציאה מהחושך והגעה לאור האמת, בין ע"י פעולה שכלית ובין ע"י אמונה על שכלית ובין ע"י אומץ של הפצת האמת יביאו את את כולנו לגאולה האמיתית והשלימה גם בחשבון המסחר.


שבת שלום ומבורך.